Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти


 • Одборници

  Скупштина општине је представнички орган који чине одборници, бирани од стране грађана на непосредним изборима тајним гласањем, на период од четири године у складу са Законом и Статутом.

 • Скупштинска радна тела

  Скупштина образује стална и повремена радна тела

 • Седнице

 • Председник Скупштине општине

  Председника Скупштине бирају одборници тајним гласањем на време од четири године већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

 • Надлежности Скупштине општине

  Надлежности које има Скупштина општине, у складу са законом су: